Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO – ROK SZKOLNY 2014/2015

   

LITERATURA

 1. Wpływ biografii na twórców. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów lub wybranych autorów.
 2. Zaprezentuj sylwetkę twórczą wybranego poety współczesnego.
 3. Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
 4. Inspiracje Biblią. Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie różnych motywów biblijnych
  w literaturze.
 5. Piękno i brzydota w literaturze. Przedstaw i omów ich funkcje w wybranych utworach.
 6. Obraz PRL-owskiej rzeczywistości w prozie i poezji. Przedstaw na wybranych przykładach.
 7. Motyw nauki i naukowca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 8. Non omnis moriar – odwołując się do wybranych utworów literatury pięknej, rozważ, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego.
 9. Mistrzowie i uczniowie wśród bohaterów literackich. Przedstaw, omawiając przykłady z różnych epok.

10.  Jaką rolę może spełniać odwołanie do historii w utworze literackim? Odpowiedz, odwołując się
do wybranych przykładów literackich.

11.  Sposoby ukazywania szkoły. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie.

12.  Rozważ funkcję groteski jako kategorii estetycznej w dramacie romantycznym i współczesnym. Omów
na wybranych przykładach.

13.  Inspiracje freudowskie w twórczości pisarzy dwudziestolecia międzywojennego. Prześledź zagadnienie
na wybranych przykładach.

14.  Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara
są archetypami postaw określonych bohaterów.

15.  Literackie obrazy urzędników. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

16.  Na wybranych przykładach literackich omów sposoby przedstawienia kamienicy jako przestrzeni życia człowieka.

17.  Bohater komiczny w literaturze. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych dziełach.

18.  Humor i ironia w utworach polskiego romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

19.  Różne ujęcie tematyki miłosnej w poezji polskiej XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

20.  Odwołując się do dwóch wybranych utworów z różnych epok, przedstaw związki literatury z myślą filozoficzną.

21.  Uniwersalizm dzieł uhonorowanych Nagrodą Nobla. Omów na wybranych przykładach.

22.  Literatura a polityka. Na wybranych przykładach literatury XX wieku omów, w jaki sposób pisarze reagowali na bieżące wydarzenia.

23.  Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach – rozważ z świetle wybranych utworów literackich.

24.  Sposoby funkcjonowania tradycji mitologicznej i biblijnej w polskim dramacie romantycznym. Omów
na wybranych przykładach.

25.  Topika miłości w liryce kobiecej XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z twórczości różnych poetek.

26.  Autor jako bohater. Omów zagadnienie autokreacji w wybranych dziennikach  pamiętnikach XX wieku.

27.  Utopie antyutopie w literaturze – sposób kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

28.  Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje. Odwołaj się do wybranych przykładów.

29.  Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

30.  Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub/i dramatycznych różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

31.  Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

32.  Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (np. kronika, epos, pieśń patriotyczna itp.). Zaprezentuj na wybranych przykładach.

33.  Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach z literatury różnych epok.

34.  Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

35.  Literatura faktu. Dokonaj analizy tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

36.  Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle  XX- wiecznej satyry i groteski. Omów na wybranych przykładach.

37.  T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert – trzy koncepcje poezji współczesnej .Odwołaj się do wybranych przykładów wierszy poetów.

38.  Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, naturalizm, impresjonizm, symbolizm. Omów na wybranych przykładach.

39.  Motyw maryjny w polskiej poezji lat 80. XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

40.  Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice. Dokonaj analizy wybranych utworów.

41.  Postać kontrowersyjna. Omów jej miejsce i funkcje w literaturze różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.

42.  Analizując wybrane utwory literackie różnych epok, wykaż, że dla ich autorów inspiracją był folklor.

43.  Nasi „bracia mniejsi” w literaturze różnych epok. Omów funkcje zwierząt  w wybranych utworach.

44.  Istota postawy franciszkańskiej i jej odbicie w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów polskich i obcych.

45.   „Każdy ma swoją melodię życia” (Maria Janion). Poszukiwanie sensu życia wpisane w świat bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

46.  Pół żartem, pół serio, czyli o roli dowcipu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

47.  Paraboliczność literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

48.  Odwołując się do wybranych utworów z różnych epok, uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.

49.  Kreacjonizm czy dokumentaryzm? Która z artystycznych metod trafniej przedstawia  świat? Prezentując swoją opinię, wykorzystaj znane Ci utwory literackie.

50.  Przesłanie literackie. Omów na przykładzie wybranych utworów.

51.  Prawa i namiętności rządzące światem ludzi w świetle poetyki naturalizmu. Omów na wybranych przykładach.

52.  Różne koncepcje roli twórcy w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

53.  Walka z mitami i wadami narodowymi w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

54.  Literatura wobec barbarzyństwa. Omów na przykładzie utworów różnych epok reakcje twórców na przejawy zła.

55.  Treści patriotyczne i obywatelskie w literaturze porozbiorowej. Omów na wybranych przykładach.

56.  „ Krzepienie serc” i „rozdrapywanie ran”. Omów temat na podstawie literatury polskiej XIX i XX wieku.

57.  Wzorce moralne człowieka w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

58.  Ideały literatury renesansowej i powroty do nich w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

59.  Dokumentaryzm i paraboliczność jako dwa sposoby prezentacji świata w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

60.  Powieść – parabola w XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

61.  Powroty do lat dzieciństwa. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.

62.  Motyw prawdy i kłamstwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

63.  T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert  jako  poeci - moraliści. Omów na przykładzie wybranych wierszy poetów.

64.  T. Różewicz, Z. Herbert, M. Białoszewski – różne poetyki i ich funkcje. Omów na przykładzie wybranych wierszy poetów.

65.  Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na wybranych przykładach.

66.  Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranego autora lub autorów.

67.  Sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości poetów różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

68.  Radość istnienia – zaprezentuj  motyw na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.

69.  Portret plebejusza w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

70.  Klasycyzm w poezji polskiej. Omów na przykładzie twórczości wybranych poetów z różnych epok.

71.  Aluzja literacka i jej funkcje. Omów na wybranych przykładach.

72.  Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji Baczyńskiego i Różewicza. Porównaj postawy obu poetów, odwołując się do wybranych wierszy.

73.  Życie jako labirynt, teatr, sen... Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze.

74.  Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

75.  Relacje pomiędzy człowiekiem a społeczeństwem. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów autorów literatury współczesnej (np. P. Huelle, A. Stasiuk, W. Kuczok).

76.  Scharakteryzuj i porównaj osobowości wybranych bohaterów literackich, będących autorami pamiętników (dzienników, listów).

77.  Na wybranych przykładach literatury barokowej i oświeceniowej zaprezentuj pesymistyczną i optymistyczną wizję świata i człowieka.

78.  Na przykładzie wybranych utworów literackich scharakteryzuj i porównaj religijność średniowieczną
i renesansową.

79.  Przedstaw spór o rolę wolnej woli i godność człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego i Williama Szekspira.

80.  Różne odmiany klasycyzmu w poezji polskiej (np. renesansowy, oświeceniowy, Staffowski, Herbertowski…) Omów na wybranych przykładach.

81.  Liryka erotyczna w poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do współczesności. Omów na wybranych przykładach.

82.  Poetów portret własny w różnych epokach. Przedstaw na wybranych przykładach.

83.  Katastroficzne pojmowanie historii w literaturze polskiej. Omów na przykładzie utworów z różnych epok.

84.  Bohater literacki romantyzmu – egzystencja samotna, zraniona, zagrożona, bez imienia i miejsca. Omów
na wybranych przykładach.

85.  Inteligent jako bohater literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.

86.  Portret władcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

87.  Literacki obraz „małej ojczyzny”. Omów na wybranych przykładach.

88.  Polska poezja religijna. Omów na wybranych przykładach z kilku epok.

89.  Obecność tradycji romantycznej w polskiej poezji czasu II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

90.  Życie jako próba człowieczeństwa w wierszach wielkich moralistów (np. Z. Herberta, S. Barańczaka,
E. Lipskiej). Omów na wybranych przykładach.

91.  Zbigniewa Herberta mówienie o współczesności przez mity. Omów na przykładzie wybranych wierszy.

92.  PRL-owska rzeczywistość jako przedmiot satyry w twórczości Cz. Miłosza, S. Mrożka, M. Hłaski,
T. Konwickiego. Omów, wykorzystując wybrane utwory wymienionych autorów.

93.  Na przykładzie wybranej epoki ukaż związek między jej światopoglądem i ideałami a uprawianymi gatunkami.

94.  Więzienie jako temat i motyw literacki. Omów, analizując wybrane przykłady.

95.  Tradycjonalizm i antytradycjonalizm w poezji skamandrytów. Omów na wybranych przykładach.

96.  Poezja Juliana Tuwima jako wyraz wpisywania sztuki w kulturę masową. Omów na przykładzie wybranych wierszy.

97.  Państwo jako najwyższa wartość narodowa w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

98.  Zgodne sąsiadowanie stylu wysokiego i niskiego w poezji XX-lecia. Omów na wybranych przykładach.

99.  Przyglądanie się człowiekowi w poezji, powieści i dramacie międzywojnia. Omów na wybranych przykładach.

 1. Poetyckie „pejzaże duszy”. Omów na wybranych przykładach.
 2. Krytyka mentalności mieszczan w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
 3. „Tragedia jest tam, gdzie jest wybór”. Przedstaw różne interpretacje tych słów, jakie można znaleźć
  w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 4. Komizm jako kategoria estetyczna nie tylko w komedii. Omów źródła i funkcje humoru w „Panu Tadeuszu”, „Lalce” i  wybranej powieści z „Trylogii”.
 5. Człowiek, kultura i natura w „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych sonetów.
 6. Portret wodza, przywódcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 7. Portret mędrca, uczonego, filozofa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 8. Portret pana i sługi w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 9. Portret szlachty i szlachcica w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 10. Motyw światła i ciemności w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 11. Motyw pamięci i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 12. Literatura faktu jako diagnoza rzeczywistości. Przedstaw na wybranych przykładach literatury współczesnej.
 13. Cierpienie jednostkowe i zbiorowe jako temat literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 14. Codzienność jako temat literatury. Omów, sięgając do różnych dzieł literatury XX wieku.
 15. Na przykładach XIX- i XX- wiecznych utworów literackich omów problem ludzkiej samotności.
 16. Przedstaw różne wizje historycznej katastrofy w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, czasów wojny i współczesnej.
 17. Obraz konfliktów pokoleniowych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 18. Córki jako  bohaterki literatury pięknej. Omów ich portrety, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 19. Dlaczego właśnie tak? W kilku wybranych utworach zanalizuj zakończenie i wskaż jego wpływ na sposób rozumienia całego tekstu.
 20. Na  wybranych przykładach scharakteryzuj Mickiewiczowski typ bohatera literackiego.
 21. Na  wybranych przykładach scharakteryzuj Szekspirowski typ bohatera literackiego.
 22. Scharakteryzuj co najmniej dwa prądy literackie, odwołując się do wybranych utworów.
 23. Literackie wizje przyszłości. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24. Na wybranych przykładach omów charakterystyczne cechy poezji barokowej.
 25. Polski bohater romantyczny i pozytywistyczny. Porównaj ich kreacje na wybranych przykładach.
 26. Autotematyzm w poezji. Omów na wybranych przykładach.
 27. Sonet jako gatunek literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w literaturze polskiej różnych epok.
 28. Przedstaw twórczość wybranego poety jako reprezentanta grupy poetyckiej.
 29. Nazwiska i imiona znaczące. Omów na wybranych przykładach ich funkcjonowanie w literaturze.
 30. Nieszczęśliwa miłość jako temat poetycki. Omów na wybranych przykładach.
 31. Polska poezja tyrtejska. Omów na wybranych przykładach.
 32. Mowa pozornie zależna jako sposób charakterystyki bohatera w powieści. Omów na wybranych przykładach.
 33. Bohater pozytywny i negatywny jako dwa typy bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
 34. Portret zdrajcy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 35. Portret bohatera narodowego w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 36. Zemsta jako motyw działania  bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.
 37. Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.
 38. Obraz Rosji i Rosjanina w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 39. Portret Niemca w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 40. Obraz komunizmu i komunisty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 41. Motyw choroby, epidemii, zarazy w literaturze i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
 42. Spotkanie człowieka z Bogiem. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.
 43. Alienacja bohatera literackiego, jej przyczyny i skutki. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Współczesny utwór literacki i jego interpretacje teatralne, plastyczne. Na przykładach  wskaż funkcję tego typu działań interpretacyjnych.
 2. Motyw pasyjny w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 3. Znaki postmodernizmu we współczesnej literaturze, muzyce, architekturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 4. Człowiek zagubiony w świecie. Zestaw literackie obrazy rzeczywistości ukazanej w „Procesie” z wymową malarstwa E. Mucha.
 5. Przedstaw funkcję motywów antycznych w twórczości literackiej i plastycznej S. Wyspiańskiego. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 6. Zagubienie człowieka w świecie. Odwołaj się do tekstów kultury. Omów wybrane sposoby realizacji tego motywu.
 7. Średniowiecze jako źródło inspiracji dla twórców innych epok. Odwołaj się do literatury i innych tekstów kultury.
 8. Sposoby kreacji postaci błazna oraz jego rola w literaturze i kulturze –  dokonaj analizy wybranych przykładów.
 9. Sztuka gotyku jako inspiracja twórczości lirycznej. Przedstaw na wybranych przykładach.

10.  Motyw deesis w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

11.  Omów funkcje symbolu w literaturze i malarstwie epoki modernizmu. Odwołaj się do wybranych przykładów.

12.  Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

13.  Tatry w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat, odwołując się do utworów literackich, muzycznych i dzieł plastycznych.

14.  Różne portrety chłopów w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj na przykładzie różnych dzieł.

15.  Obraz wsi w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

16.  Estetyka barokowa i renesansowa. Dokonaj analizy porównawczej na podstawie wybranych dzieł z epok (literatura, malarstwo, rzeźba).

17.  Literatura a film. Ukaż związki między tymi dziedzinami sztuki na przykładzie polskiej szkoły filmowej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

18.  Kreacjonizm w literaturze i malarstwie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

19.  Sentymentalizm w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

20.  Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

21.  Obraz nizin społecznych w literaturze i malarstwie polskiego pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.

22.  Wizerunek świętych w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

23.  Sposoby budowania nastroju w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

24.  Ludowe inspiracje w literaturze i muzyce polskiego romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

25.  Muzyczne inspiracje w twórczości K. I . Gałczyńskiego. Omów temat na przykładzie wybranych wierszy poety.

26.  Erotyzm w literaturze i malarstwie modernistycznym. Omów na wybranych przykładach.

27.  Przedstaw symbolikę ciemności i światła w poezji i malarstwie baroku. Omów na wybranych przykładach.

28.  Motyw ogrodu w wybranych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach tekstów kultury z różnych epok.

29.  Topos miasta w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.

30.  Interpretacje wydarzeń historycznych w dziełach literackich i w malarstwie. Przedstaw, odwołując się
do wybranych dzieł twórców polskich.

31.  Związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki. Zilustruj na przykładzie utworów w wybranej epoce kultury.

32.  Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

33.  Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
i filmowych.

34.  Związek literatury z muzyką. Zaprezentuj na przykładzie wybranych utworów.

35.  Polska pieśń biesiadna – geneza, motywy, język. Omów na wybranych przykładach.

36.  Polskie pieśni patriotyczno-żołnierskie (geneza, motywy, język , funkcje). Omów na wybranych przykładach.

37.  Świat arystokracji w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

38.  Zwierzęta jako bohaterowie utworów literackich i dzieł malarskich. Omów na wybranych przykładach.

39.  Alegoria w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

40.  Symbol w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

41.  Literatura i sztuki pozasłowne (np. architektura, malarstwo, muzyka) wyrazem światopoglądu swych czasów. Przedstaw zagadnienie na przykładach z wybranej epoki.

42.  Literackie i filmowe portrety małżonków. Omów na wybranych przykładach.

43.  Literatura i malarstwo. Na wybranych przykładach ukaż inspiracje malarstwem w literaturze.

44.  Ludzie pracy w literaturze i malarstwie II połowy XIX wieku. Omów na wybranych przykładach.

45.  Obraz czterech pór roku w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

46.  Obraz czterech żywiołów w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

47.  Omów wpływ kultury masowej na sztukę i literaturę XX w., posługując się przykładami wybranych tekstów kultury.

48.  Holocaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych dziedzinach sztuki.

49.  Totalitarne zagrożenia XX wieku. Opisz na przykładzie dzieł literackich i filmowych.

50.  Ojczyzna, naród, patriotyzm. Przedstaw zagadnienie, omawiając dzieła literackie i filmowe.

51.  Literatura i sztuka XX w. jako odkrywanie i przedstawianie ciała ludzkiego. Zaprezentuj temat, odwołując się do różnych dzieł.

52.  Warszawa heroicznie i humorystycznie w literaturze i filmie. Analizując wybrane dzieła, zaprezentuj różny obraz stolicy.

53.  Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda… Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę, analizując wybrane teksty kultury (np. literatura, malarstwo, film, piosenka).

54.  Obraz pór roku w literaturze i sztuce. Zaprezentuj jego różnorodne ujęcia.

55.  Postać diabła w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

56.  Przedstaw postaci aniołów i zanalizuj ich funkcję w wybranych tekstach kultury.

57.  Powstania narodowe w utworach literackich i obrazach malarzy polskich. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

58.  Śmierć jako temat literacki i malarski. Omów na wybranych przykładach.

59.  Motywy mafijne i gangsterskie w literaturze  i filmie. Omów na wybranych przykładach.

JĘZYK

 1. Maniera stylistyczna i kicz w literaturze popularnej okresu Młodej Polski i dziś. Omów temat, wykorzystując samodzielnie zgromadzone przykłady.
 2. Na wybranych przykładach omów charakterystyczne cechy polszczyzny epoki renesansu i baroku.
 3. Język Biblii. Omów jego wpływ na współczesną literaturę polską, odwołując się do wybranych przykładów.
 4. Czy naruszenie normy językowej jest zawsze błędem? Omów temat, wykorzystując samodzielnie zgromadzone przykłady.
 5. Scharakteryzuj środki językowe (wyrazy, formy gramatyczne, typy zdań) charakterystyczne dla  współczesnej reklamy.
 6. Omów na wybranych przykładach sposoby użycia gwary ludowej w utworach XX wieku.
 7. Dialogi we współczesnej literaturze i filmie. Dokonując próby porównania, wskaż różnice językowe.
 8. Funkcje środków językowych w liryzacji prozy. Przeanalizuj wybrane przykłady.
 9. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w utworze groteskowym. Rozwiń temat, odwołując się
  do języka wybranych utworów XX-lecia międzywojennego.

10.  Charakterystyczne cechy gwar środowiskowych. Omów temat, wykorzystując samodzielnie zgromadzone przykłady.

11.  Nowomowa jako zjawisko językowe. Omów na wybranych przykładach.

12.  Listy różnych epok. Porównaj język i styl przykładów epistolografii kilku okresów literackich. Wskaż przyczyny różnic słownictwa, frazeologii i składni.

13.  Tak jeszcze mówi dziadek, a tak mówię ja. Porównaj (w zakresie fonetyki i słownictwa) język tych dwóch pokoleń.

14.  Przedstaw i omów cechy językowe mowy potocznej Twojego regionu. Odwołaj się do wybranych przykładów.

15.  Na wybranych przykładach przedstaw językowe i graficzne środki wyrazu w liryce Norwida oraz omów ich funkcje.

16.  Porównaj język bohaterów literackich – inteligentów z pierwszej  i drugiej połowy XX wieku. Omów
na wybranych przykładach.

17.  Gwara jako czynnik rozwoju literatury. Przedstaw na wybranych przykładach.

18.  Twórcze wykorzystanie i funkcjonowanie języka środowiskowego w literaturze polskiej. Omów
na wybranych przykładach.

19.  Retoryka i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

20.  Proces i zasadność tworzenia neologizmów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z telewizyjnych reklam i programów młodzieżowych.

21.  Omów zjawisko świadomego przekraczania normy językowej w wybranych współczesnych tekstach poetyckich (np. Białoszewskiego, Szymborskiej, Różewicza, Grochowiaka lub innych).

22.  Odwołując się do wybranych tekstów literackich określ funkcję neologizmów w twórczości pisarzy jednej epoki (np. romantyzmu, Młodej Polski).

23.  „Grzeczne i niegrzeczne„ zachowania Polaków (np. powitania, pożegnania, życzenia, gratulacje, inne). Przedstaw i porównaj różne sposoby zwracania się do innych na przykładzie wybranych tekstów literatury XIX wieku i współczesnej.

24.  Dialektyzacja i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

25.  Na wybranych przykładach omów wpływ języka prasy na ukształtowanie współczesnej polszczyzny.

26.  Scharakteryzuj język jednego z zespołów rockowych, wyjaśniając zasadność doboru środków językowej ekspresji.

27.  Język trzech pokoleń. Objaśnij istotę różnic w języku Twoim, Twoich rodziców i dziadków. Omów zagadnienie w oparciu o samodzielnie zgromadzone przykłady.

28.  Zanalizuj typowe błędy wymowy występujące Twoim środowisku. Omawiając temat uwzględnij podstawowe reguły komunikacji językowej i wzory wymowy poprawnej.

29.  Stylizacja biblijna i jej funkcje. Omów na wybranych przykładach.

30.  Język jako świadectwo wielokulturowości i wieloetniczności. Omów to zagadnienie, dokonując analizy wybranych nazw miejscowych i nazwisk.

31.  Cechy przemówienia jako formy wypowiedzi. Omów temat na przykładach z różnych epok.

32.  Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego ( na konkretnych przykładach).

33.  Środki językowe w piosenkach Agnieszki Osieckiej. Omów na wybranych przykładach.

34.  Perswazyjna funkcja języka na przykładach tekstów propagandowych – dokonaj analizy wybranych przykładów.

35.  Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwu przykładach z publicystyki dawnej
i współczesnej.

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2011-2014. | Polityka prywatności | Powered by animativ

UCZESTNICZYMY

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Anna Ościłowska
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 36 17